یافتن کالاها و سرویسها

L0100
فضا: 100MB
ترانسفر ماهانه: 2GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

280,000 ﷼ سه ماهه
560,000 ﷼ شش ماهه
1,100,000 ﷼ سالانه
L0200
فضا: 200MB
ترانسفر ماهانه: 4GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

380,000 ﷼ سه ماهه
720,000 ﷼ شش ماهه
1,400,000 ﷼ سالانه
L0500
فضا: 500MB
ترانسفر ماهانه: 10GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

180,000 ﷼ ماهانه
460,000 ﷼ سه ماهه
900,000 ﷼ شش ماهه
1,500,000 ﷼ سالانه
L1000
فضا: 1000MB
ترانسفر ماهانه: 20GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

250,000 ﷼ ماهانه
720,000 ﷼ سه ماهه
1,400,000 ﷼ شش ماهه
2,400,000 ﷼ سالانه
L10G
فضا: 10000MB
ترانسفر ماهانه: 200GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

950,000 ﷼ ماهانه
2,650,000 ﷼ سه ماهه
5,100,000 ﷼ شش ماهه
8,500,000 ﷼ سالانه
L2000
فضا: 2000MB
ترانسفر ماهانه: 40GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

400,000 ﷼ ماهانه
1,150,000 ﷼ سه ماهه
2,300,000 ﷼ شش ماهه
3,800,000 ﷼ سالانه
L3000
فضا: 3000MB
ترانسفر ماهانه: 60GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

650,000 ﷼ ماهانه
1,870,000 ﷼ سه ماهه
3,700,000 ﷼ شش ماهه
6,200,000 ﷼ سالانه
L5000
فضا: 5000MB
ترانسفر ماهانه: 100GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

550,000 ﷼ ماهانه
1,550,000 ﷼ سه ماهه
3,000,000 ﷼ شش ماهه
5,000,000 ﷼ سالانه

Powered by WHMCompleteSolution