یافتن کالاها و سرویسها

W0100
فضا: 100MB
ترانسفر ماهانه: 2GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

130,000 ﷼ سه ماهه
240,000 ﷼ شش ماهه
400,000 ﷼ سالانه
750,000 ﷼ دوساله
W0200
فضا: 200MB
ترانسفر ماهانه: 4GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

180,000 ﷼ سه ماهه
355,000 ﷼ شش ماهه
650,000 ﷼ سالانه
1,230,000 ﷼ دوساله
W500
فضا: 500MB
ترانسفر ماهانه: 10GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

180,000 ﷼ ماهانه
460,000 ﷼ سه ماهه
900,000 ﷼ شش ماهه
1,500,000 ﷼ سالانه
2,850,000 ﷼ دوساله
W1000
فضا: 1000MB
ترانسفر ماهانه: 20GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

250,000 ﷼ ماهانه
720,000 ﷼ سه ماهه
1,400,000 ﷼ شش ماهه
2,400,000 ﷼ سالانه
4,500,000 ﷼ دوساله
W2000
فضا: 2000MB
ترانسفر ماهانه: 40GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

400,000 ﷼ ماهانه
1,150,000 ﷼ سه ماهه
2,300,000 ﷼ شش ماهه
3,800,000 ﷼ سالانه
7,200,000 ﷼ دوساله
W3000
فضا: 3000MB
ترانسفر ماهانه: 60GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

500,000 ﷼ ماهانه
1,400,000 ﷼ سه ماهه
2,700,000 ﷼ شش ماهه
4,500,000 ﷼ سالانه
8 ﷼ دوساله
W5000
فضا: 5000MB
ترانسفر ماهانه: 100GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

550,000 ﷼ ماهانه
1,550,000 ﷼ سه ماهه
3,000,000 ﷼ شش ماهه
5,000,000 ﷼ سالانه
9,000,000 ﷼ دوساله
W10G
فضا: 10000MB
ترانسفر ماهانه: 200GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

950,000 ﷼ ماهانه
2,650,000 ﷼ سه ماهه
5,100,000 ﷼ شش ماهه
9,500,000 ﷼ سالانه

Powered by WHMCompleteSolution